Werkwijze

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden of worden naar ons verwezen door huisartsen, Arbo-diensten, reïntegratiebureaus en/of PZ-adviseurs. Binnen twee weken vindt de intake plaats middels een gestandaardiseerd instrument. Na twee gesprekken wordt in samenspraak met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld, welke ter goedkeuring aan de opdrachtgever en/of ter kennisname aan de verwijzer wordt voorgelegd.

Waar het gaat om invoelbare en herkenbare problematiek is de kans groot dat de cliënt met ambulante coaching/therapie vrij snel in beweging komt. We gaan uit van acht à tien gesprekken. Als het gaat om problematiek die meer is dan een reactie op omgevingsfactoren, bijvoorbeeld een overgevoeligheid die al langer bij de cliënt aanwezig is, dan vereist de coaching/therapie vaak een langere duur. Waar het gaat om een vorm van psychiatrische problematiek is begeleiding door Accretio niet aan de orde.

Privacy en omgang met klachten

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscodes van het NIP en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en bewaard. Er wordt een dossier aangelegd waarin uw persoonsgegevens, het begeleidingsplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de begeleiding worden bijgehouden. U heeft het recht uw dossier in te zien na afspraak met uw begeleider.

Als u een klacht heeft, kunt u die met uw begeleider bespreken; er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht.
Indien u niet samen met uw begeleider tot een oplossing komt en de klacht dus blijft bestaan, kunt u contact opnemen met: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoon: 020-4106222.